การศึกษา : ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย