การศึกษา :

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศ  (Information Engineering) สถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศ  (Information Engineering) สถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง